ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สาขาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
      :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ / ภาควิชา           :  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

 1. ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  ชื่อย่อ   : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
  ชื่อย่อ  : Ph.D. (Ed. Admin.)
 1. วิชาเอก
  ไม่มี
 1. จำนวนหน่วยกิต
  48  หน่วยกิต
 1. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 3 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  6.1   เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2555
  6.2   เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
  6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะครุศาสตร์พิจารณาหลักสูตรนี้
  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  6.4 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559
  6.5   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559
  6.6   คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
  6.7   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 17/2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
  6.8   สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  4/2559 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
  6.9   สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เมษายนพ.ศ. 2559
 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ภายในปี พ.ศ. 2562
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  8.1   ผู้บริหารสถานศึกษา
  8.2   ผู้บริหารการศึกษา
  8.3   ศึกษานิเทศก์
  8.4   ครูในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
  8.5   คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
  8.6   บุคลากรทางการศึกษา
  8.7   อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
           สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
            10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
                      แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมาจะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว ในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น มีการกระจุกตัวสูงอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น จึงเกิดความไม่สมดุล มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีปรัชญาว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อช่วยสร้างความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงความรู้เพื่อนำไปพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
           10.2 สถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
                     โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของไทย แต่เมื่อวัดความสามารถการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในปี 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ ดังนั้นสถาบันการศึกษาในประเทศจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ และต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพื่อการแข่งขันและก้าวทันหรือล้ำหน้าประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั้งมวล สถานศึกษา/องค์การสถานศึกษาจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะต้องก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง

      11. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
            11.1  การพัฒนาหลักสูตร
                      หลักสูตรต้องจัดทำหรือปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของผู้รับบริการสถานประกอบการ หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ สถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและให้ สอดคล้องกับเป้าหมาย แนวโน้มการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
            11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
                      พันธกิจสำคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ การผลิตและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนพันธกิจของคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสาขาวิชาการบริหารการศึกษานับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คณะครุศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ

      12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
             12.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
ไม่มี
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น
ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการบริหารจัดการโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทำหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน การจัดทำแผนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินการอื่นๆ และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
          รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ใส่ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเผยแพร่ผลงานสู่สากล
  1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้เป็นนักบริหารการศึกษาและนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (Professionals) ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ของการบริหารการศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่แล้ว และที่เรียนรู้ใหม่จากการศึกษาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบ ในหน้าที่ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิธีวิทยาการวิจัยค้นคว้าเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ จัดการองค์ความรู้ และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงวิชาการและวิชาชีพมีความใฝ่รู้ในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหาความรู้การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จตามหลักสูตร จะต้องเป็นผู้มีความเป็นสากล โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษในขั้นใช้การได้ในการสื่อสารทั้งในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารอย่างมีความรอบรู้ในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
  การจัดการศึกษาให้แก่พลเมืองของรัฐ ถือว่าเป็นหน้าที่และภารกิจสำคัญของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในทุกระดับของประเทศ ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น พลเมืองของประเทศต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและพอเพียง เพื่อให้เป็นพลเมืองที่รู้หนังสือ และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถดำรงชีวิตและเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวให้เป็นสุข มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นพลเมืองดี และมีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุข
  หากประเทศยังพัฒนาพลเมืองของตนไม่ได้ ย่อมเชื่อได้ว่าประเทศยังคงพัฒนาสิ่งอื่นไม่ได้มากนัก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาพลเมืองคงจะใช้วิธีการอื่นไม่ได้ นอกจากการจัดการศึกษาและบริการทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่านั้น
  อย่างไรก็ดี การจัดการศึกษาของประเทศในปัจจุบันยังไม่ทั่วถึง ไม่มีประสิทธิผล และขาดประสิทธิภาพและคุณภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการทางการศึกษายังขาดคุณภาพและ   ความทัดเทียมกันทั้งในระดับนานาชาติทั่วโลก ประชาคมอาเซียน ภูมิภาค และท้องถิ่น ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอารยประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกตะวันตก และสหรัฐอเมริกา ยิ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะปัจจัยหลายอย่าง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมไปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น บุคคลเหล่านี้ยังมีความรู้ความสามารถในระดับไม่สูงอย่างเพียงพอและยังบกพร่องในบางด้าน ในการบริหารจัดการงานการศึกษาของชาติ และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบและเกี่ยวข้องให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ และให้บรรลุเป้าหมายขององค์การทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
  เมื่อพิจารณาในระดับนานาอารยประเทศ ย่อมเห็นได้ว่าการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับและทุกประเภทยังล้าหลังประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในโลก ทั้งยุโรป อเมริกา และกลุ่มประเทศอาเซียน ความล้าหลังมีทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนาและการบริหารความรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการการศึกษาในหลายด้านให้ก้าวทันโลกและการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในองค์การการศึกษาและสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในทางการศึกษาที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา การพัฒนาองค์การทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. เป็นนักบริหารการศึกษาและนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญทางวิชาการในระดับสูง รวมทั้งมีทักษะและศิลปะของการบริหารการศึกษาสมัยใหม่
  2. เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้สมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและในแวดวงวิชาการ
  3. เป็นผู้ที่ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการศึกษาดีเยี่ยม สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นำไปสู่การแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับสังคม
  4. เป็นผู้นำทางวิชาการในด้านการบริหารการศึกษา และมีภาวะผู้นำ และจรรยาบรรณวิชาชีพในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถชี้นำสังคมในเรื่องการพัฒนาการศึกษาระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ

 

 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 1. ระบบการจัดการศึกษา
  1.1 ระบบการจัดการศึกษา
         ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและใน 1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
          ไม่มี
 2.  การดำเนินการหลักสูตร
  2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
           ภาคการศึกษาปกติที่ 1    :  สิงหาคม – พฤศจิกายน
  ภาคการศึกษาปกติที่ 2    :  มกราคม – เมษายน
  ภาคฤดูร้อน :  พฤษภาคม – กรกฎาคม
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
           2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาหรือเกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
  2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
           นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้นคว้าและพึ่งตอนเอง สาขาวิชาได้สรุปปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าไว้ ดังนี้
  2.3.1  นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน
  2.3.2  นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน
  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
          2.4.1 จัดสอนเสริมความรู้พื้นฐานทางการศึกษา และแนะแนวทางเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง
  2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการวางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
  2.4.3จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
  2.4.4 จัดให้มีระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
  2.5  ระบบการศึกษา
           ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
  2.6  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
  3.1  หลักสูตร
         3.1.1  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
                      แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
          3.1.2 รายวิชาในหลักสูตร
                     1)  ความหมายของเลขรหัสวิชา
                            เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้
  เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (106)
  เลขรหัสตัวที่สี่        หมายถึง     ระดับที่เปิดสอน
  เลขรหัสตัวที่ห้า      หมายถึง     ลักษณะของเนื้อหา ดังต่อไปนี้
  เลข 1            หมายถึง     กลุ่มวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
  เลข 2           หมายถึง     กลุ่มวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
  เลข 3            หมายถึง     กลุ่มวิชามาตรฐานวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  เลข 4           หมายถึง     กลุ่มวิชาการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา
  เลข 5            หมายถึง     กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
  เลข 6           หมายถึง     กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต
  เลข 9            หมายถึง     โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์และโครงการศึกษาเอกเทศ
  เลขตัวที่หกและตัวที่เจ็ด หมายถึง  ลำดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่ห้า
  2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
        ก. หมวดวิชาเฉพาะด้านสำหรับแบบ 2.1   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
              (1) วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
  1067101      หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษาขั้นสูง                                         3(2-2-5)
  1067201      ทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง                     3(2-2-5)
  1067202      สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                      3(2-2-5)
             (2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
        1067203      การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  1067301      ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  1067302      ภาวะผู้นำการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น   3(2-2-5)
  1067303      การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  1067304      บริบททางการบริหารการศึกษา         3(2-2-5)
  1067305       การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  3(2-2-5)
  1067306      คุณธรรมจริยธรรมการบริหารการศึกษา           3(2-2-5)
  1067401      สัมมนาความเป็นมืออาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  1067402      สัมมนาการบริหารการศึกษาร่วมสมัย     3(2-2-5)
   ข.  หมวดวิชาเสริม
         1067501     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5)
  1067601    ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  ค.  วิทยานิพนธ์
         สำหรับแบบ 1.1   48  หน่วยกิต
         1067901  วิทยานิพนธ์  48
  สำหรับแบบ 2.1   36  หน่วยกิต
         1067902   วิทยานิพนธ์   36

 

 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยเน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฏีผลการวิจัยสู่การปฏิบัติในวิชาชีพและต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าในวิชาการหรือการปฏิบัติทางการบริหารการศึกษามีความสามารถในการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในสถานศึกษา และมีความสามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยโดยการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของสื่อต่างๆ

หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
 1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
  2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนของหลักสูตร
  2.1.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
  2.1.3 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
  2.1.4 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดวิชา
  2.1.5 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดำเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้
  2.2.1  สภาวะการมีงานทำหรือสมรรถนะในการทำงานของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
  2.2.2  การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษา โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิต  ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ
  2.2.3  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)

 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์

 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
  1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
  1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
  1.3 กำหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา
 1. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
  2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
  2.1.2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำสื่อที่ใช้ในการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
  2.1.3 การจัดให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอเทคนิค วิธีการสอนของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
  2.2.1 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
  2.2.2 การส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น

 

 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
     ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร
อีก 4 คน เป็นกรรมการ  คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กำกับและให้คำแนะนำ คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะมี
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน กำหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิธีการสอน การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์  เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุม ทุกภาคการศึกษา และมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
     1.1 เป้าหมาย
            1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้  ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
    1.2  การดำเนินการ
            1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างสม่ำเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 จัดให้มีผู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน
1.2.4 กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็.นผู้นำทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะด้าน
1.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ไปดูงานด้านหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2.7 มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ในหลักสูตรทุกปี
1.2.8 จัดทำฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ  ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
    1.3  การประเมินผลการดำเนินการ
            1.3.1 จำนวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
1.3.2 จำนวนและรายชื่อคณาจารย์ประจำ
1.3.3 จำนวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ ทุก ๆ 2 ปี
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทุก ๆ 2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
     2.1  การบริหารงบประมาณ
             คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตำรา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
             แหล่งการเรียนรู้
              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศึกษาในชุมชน และสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ
            แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
              นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดยสามารถใช้ฐานสืบค้นงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ
     2.2  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
             บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชาทำการสำรวจและประเมินความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารตำราเรียน และสื่ออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารคณาจารย์
     3.1  การรับอาจารย์ใหม่
             อาจารย์ใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
              การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นระยะ เพื่อติดตามการใช้หลักสูตร และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
     3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
              คณาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

4. การบริหารบุคลากร สายสนับสนุนการเรียนการสอน
     4.1  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
             บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
     4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
             บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจำเป็นต้องมีการอบรม การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
     5.1  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
             5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางที่ถูกต้องในการนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปผล การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยให้คำแนะนำ ทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
5.1.2 มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
    5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา
            กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นคำร้องต่อประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อขอทราบวิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
     6.1 ความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานบริหารจัดการการศึกษา
             มีการสำรวจความต้องการจากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการของบุคลากรในการศึกษาต่อ นโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนวิจัยในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารการศึกษา และหรือเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ จึงเป็นผลให้ความต้องการในการศึกษาต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
     6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
             มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  1 – 5  ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12)  ที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
  การประเมินประสิทธิผลของการสอนประกอบด้วย การประเมินกลยุทธ์การสอน และ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน ดังนี้
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
         กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนา การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน การสัมมนา การเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
  การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาคการศึกษา การสัมมนา และการนำเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
         การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ประธานสาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำเมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร คือ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ และวิชาเลือก) หมวดวิชาเสริมทักษะ และจัดทำวิทยานิพนธซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะได้ติดตามประเมินความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยดำเนินการการประเมินหลักสูตรในภาพรวมดังต่อไปนี้
  2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต
           2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียนปัจจุบัน และบัณฑิต
  2.1.2 วางแผนประเมินหลักสูตรอย่างมีระบบ
  2.1.3 ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
  2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
          คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้หลักสูตร เพื่อประกอบการประเมิน
  2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต
           2.3.1 ติดตามบัณฑิตโดยสำรวจข้อมูลจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
  2.3.2 ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
     การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพและหลักสูตร ข้อ 7 มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1  คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
      จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.