ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สาขาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
      :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ / ภาควิชา           :  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

 1. ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  ชื่อย่อ   : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
  ชื่อย่อ  : Ph.D. (Ed. Admin.)
 1. วิชาเอก
  ไม่มี
 1. จำนวนหน่วยกิต
  48  หน่วยกิต
 1. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 3 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  6.1   เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2555
  6.2   เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
  6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะครุศาสตร์พิจารณาหลักสูตรนี้
  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  6.4 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559
  6.5   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559
  6.6   คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
  6.7   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 17/2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
  6.8   สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  4/2559 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
  6.9   สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เมษายนพ.ศ. 2559
 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ภายในปี พ.ศ. 2562
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  8.1   ผู้บริหารสถานศึกษา
  8.2   ผู้บริหารการศึกษา
  8.3   ศึกษานิเทศก์
  8.4   ครูในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
  8.5   คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
  8.6   บุคลากรทางการศึกษา
  8.7   อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
           สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
            10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
                      แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมาจะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว ในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น มีการกระจุกตัวสูงอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น จึงเกิดความไม่สมดุล มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีปรัชญาว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อช่วยสร้างความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงความรู้เพื่อนำไปพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
           10.2 สถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
                     โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของไทย แต่เมื่อวัดความสามารถการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในปี 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ ดังนั้นสถาบันการศึกษาในประเทศจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ และต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพื่อการแข่งขันและก้าวทันหรือล้ำหน้าประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั้งมวล สถานศึกษา/องค์การสถานศึกษาจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะต้องก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง

      11. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
            11.1  การพัฒนาหลักสูตร
                      หลักสูตรต้องจัดทำหรือปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของผู้รับบริการสถานประกอบการ หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ สถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและให้ สอดคล้องกับเป้าหมาย แนวโน้มการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
            11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
                      พันธกิจสำคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ การผลิตและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนพันธกิจของคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสาขาวิชาการบริหารการศึกษานับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คณะครุศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ

      12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
             12.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
ไม่มี
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น
ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการบริหารจัดการโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทำหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน การจัดทำแผนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินการอื่นๆ และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
          รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ใส่ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเผยแพร่ผลงานสู่สากล
  1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้เป็นนักบริหารการศึกษาและนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (Professionals) ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ของการบริหารการศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่แล้ว และที่เรียนรู้ใหม่จากการศึกษาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบ ในหน้าที่ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิธีวิทยาการวิจัยค้นคว้าเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ จัดการองค์ความรู้ และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงวิชาการและวิชาชีพมีความใฝ่รู้ในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหาความรู้การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จตามหลักสูตร จะต้องเป็นผู้มีความเป็นสากล โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษในขั้นใช้การได้ในการสื่อสารทั้งในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารอย่างมีความรอบรู้ในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
  การจัดการศึกษาให้แก่พลเมืองของรัฐ ถือว่าเป็นหน้าที่และภารกิจสำคัญของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในทุกระดับของประเทศ ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น พลเมืองของประเทศต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและพอเพียง เพื่อให้เป็นพลเมืองที่รู้หนังสือ และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถดำรงชีวิตและเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวให้เป็นสุข มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นพลเมืองดี และมีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุข
  หากประเทศยังพัฒนาพลเมืองของตนไม่ได้ ย่อมเชื่อได้ว่าประเทศยังคงพัฒนาสิ่งอื่นไม่ได้มากนัก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาพลเมืองคงจะใช้วิธีการอื่นไม่ได้ นอกจากการจัดการศึกษาและบริการทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่านั้น
  อย่างไรก็ดี การจัดการศึกษาของประเทศในปัจจุบันยังไม่ทั่วถึง ไม่มีประสิทธิผล และขาดประสิทธิภาพและคุณภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการทางการศึกษายังขาดคุณภาพและ   ความทัดเทียมกันทั้งในระดับนานาชาติทั่วโลก ประชาคมอาเซียน ภูมิภาค และท้องถิ่น ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอารยประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกตะวันตก และสหรัฐอเมริกา ยิ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะปัจจัยหลายอย่าง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมไปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น บุคคลเหล่านี้ยังมีความรู้ความสามารถในระดับไม่สูงอย่างเพียงพอและยังบกพร่องในบางด้าน ในการบริหารจัดการงานการศึกษาของชาติ และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบและเกี่ยวข้องให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ และให้บรรลุเป้าหมายขององค์การทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
  เมื่อพิจารณาในระดับนานาอารยประเทศ ย่อมเห็นได้ว่าการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับและทุกประเภทยังล้าหลังประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในโลก ทั้งยุโรป อเมริกา และกลุ่มประเทศอาเซียน ความล้าหลังมีทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนาและการบริหารความรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการการศึกษาในหลายด้านให้ก้าวทันโลกและการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในองค์การการศึกษาและสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในทางการศึกษาที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา การพัฒนาองค์การทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. เป็นนักบริหารการศึกษาและนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญทางวิชาการในระดับสูง รวมทั้งมีทักษะและศิลปะของการบริหารการศึกษาสมัยใหม่
  2. เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้สมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและในแวดวงวิชาการ
  3. เป็นผู้ที่ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการศึกษาดีเยี่ยม สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นำไปสู่การแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับสังคม
  4. เป็นผู้นำทางวิชาการในด้านการบริหารการศึกษา และมีภาวะผู้นำ และจรรยาบรรณวิชาชีพในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถชี้นำสังคมในเรื่องการพัฒนาการศึกษาระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ

 

 

 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 1. ระบบการจัดการศึกษา
  1.1 ระบบการจัดการศึกษา
         ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและใน 1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
          ไม่มี
 2.  การดำเนินการหลักสูตร
  2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
           ภาคการศึกษาปกติที่ 1    :  สิงหาคม – พฤศจิกายน
  ภาคการศึกษาปกติที่ 2    :  มกราคม – เมษายน
  ภาคฤดูร้อน :  พฤษภาคม – กรกฎาคม
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
           2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาหรือเกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
  2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
           นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้นคว้าและพึ่งตอนเอง สาขาวิชาได้สรุปปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าไว้ ดังนี้
  2.3.1  นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน
  2.3.2  นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน
  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
          2.4.1 จัดสอนเสริมความรู้พื้นฐานทางการศึกษา และแนะแนวทางเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง
  2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการวางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
  2.4.3จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
  2.4.4 จัดให้มีระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
  2.5  ระบบการศึกษา
           ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
  2.6  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
  3.1  หลักสูตร
         3.1.1  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
                      แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
          3.1.2 รายวิชาในหลักสูตร
                     1)  ความหมายของเลขรหัสวิชา
                            เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้
  เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (106)
  เลขรหัสตัวที่สี่        หมายถึง     ระดับที่เปิดสอน
  เลขรหัสตัวที่ห้า      หมายถึง     ลักษณะของเนื้อหา ดังต่อไปนี้
  เลข 1            หมายถึง     กลุ่มวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
  เลข 2           หมายถึง     กลุ่มวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
  เลข 3            หมายถึง     กลุ่มวิชามาตรฐานวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  เลข 4           หมายถึง     กลุ่มวิชาการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา
  เลข 5            หมายถึง     กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
  เลข 6           หมายถึง     กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต
  เลข 9            หมายถึง     โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์และโครงการศึกษาเอกเทศ
  เลขตัวที่หกและตัวที่เจ็ด หมายถึง  ลำดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่ห้า
  2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
        ก. หมวดวิชาเฉพาะด้านสำหรับแบบ 2.1   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
              (1) วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
  1067101      หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษาขั้นสูง                                         3(2-2-5)
  1067201      ทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง                     3(2-2-5)
  1067202      สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                      3(2-2-5)
             (2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
        1067203      การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  1067301      ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  1067302      ภาวะผู้นำการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น   3(2-2-5)
  1067303      การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  1067304      บริบททางการบริหารการศึกษา         3(2-2-5)
  1067305       การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  3(2-2-5)
  1067306      คุณธรรมจริยธรรมการบริหารการศึกษา           3(2-2-5)
  1067401      สัมมนาความเป็นมืออาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  1067402      สัมมนาการบริหารการศึกษาร่วมสมัย     3(2-2-5)
   ข.  หมวดวิชาเสริม
         1067501     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5)
  1067601    ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  ค.  วิทยานิพนธ์
         สำหรับแบบ 1.1   48  หน่วยกิต
         1067901  วิทยานิพนธ์  48
  สำหรับแบบ 2.1   36  หน่วยกิต
         1067902   วิทยานิพนธ์   36

 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

 1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
 1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
  2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนของหลักสูตร
  2.1.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
  2.1.3 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
  2.1.4 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดวิชา
  2.1.5 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดำเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้
  2.2.1  สภาวะการมีงานทำหรือสมรรถนะในการทำงานของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
  2.2.2  การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษา โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิต  ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ
  2.2.3  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)

 

Empty section. Edit page to add content here.
 

Copyright 2018 Umi Large Teapots.